Human APOA1BP(Apolipoprotein A1 Binding Protein) ELISA Kit

Human APOA1BP(Apolipoprotein A1 Binding Protein) ELISA Kit

To Order Contact us: 

  Human Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Protein

  20-abx166127
  • EUR 794.40
  • EUR 326.40
  • EUR 2448.00
  • EUR 944.40
  • EUR 577.20
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx104885
  • EUR 577.20
  • EUR 159.60
  • EUR 1696.80
  • EUR 794.40
  • EUR 427.20
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx104941
  • EUR 577.20
  • EUR 159.60
  • EUR 1730.40
  • EUR 811.20
  • EUR 477.60
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx171266
  • EUR 1028.40
  • EUR 526.80
  • 1 mg
  • 200 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx129882
  • EUR 526.80
  • EUR 159.60
  • EUR 1479.60
  • EUR 710.40
  • EUR 393.60
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx128629
  • EUR 510.00
  • EUR 159.60
  • EUR 1446.00
  • EUR 693.60
  • EUR 393.60
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx007965
  • EUR 360.00
  • EUR 526.80
  • EUR 226.80
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 30 ul

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  abx431822-200ul 200 ul
  EUR 460.8

  Recombinant Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP)

  4-RPD740Bo01
  • EUR 603.84
  • EUR 285.60
  • EUR 1934.40
  • EUR 724.80
  • EUR 1329.60
  • EUR 480.00
  • EUR 4656.00
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg
  Description: Recombinant Bovine Apolipoprotein A1 Binding Protein expressed in: E.coli

  Recombinant Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP)

  4-RPD740Eq01
  • EUR 689.86
  • EUR 308.40
  • EUR 2256.96
  • EUR 832.32
  • EUR 1544.64
  • EUR 537.60
  • EUR 5462.40
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg
  Description: Recombinant Horse Apolipoprotein A1 Binding Protein expressed in: E.coli

  Recombinant Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP)

  4-RPD740Hu01
  • EUR 571.58
  • EUR 276.00
  • EUR 1813.44
  • EUR 684.48
  • EUR 1248.96
  • EUR 458.40
  • EUR 4353.60
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg
  Description: Recombinant Human Apolipoprotein A1 Binding Protein expressed in: E.coli

  Recombinant Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP)

  4-RPD740Mu01
  • EUR 593.09
  • EUR 282.00
  • EUR 1894.08
  • EUR 711.36
  • EUR 1302.72
  • EUR 472.80
  • EUR 4555.20
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg
  Description: Recombinant Mouse Apolipoprotein A1 Binding Protein expressed in: E.coli

  Cow Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx514868-96tests 96 tests
  EUR 1093.2

  Dog Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx514870-96tests 96 tests
  EUR 1093.2

  Mouse Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx514873-96tests 96 tests
  EUR 886.8

  Rat Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx514877-96tests 96 tests
  EUR 886.8

  Pig Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx520551-96tests 96 tests
  EUR 1093.2

  Human Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) CLIA Kit

  20-abx494361
  • EUR 9567.60
  • EUR 5095.20
  • EUR 1177.20
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests