Human APOA1BP(Apolipoprotein A1 Binding Protein) ELISA Kit

Human APOA1BP(Apolipoprotein A1 Binding Protein) ELISA Kit

To Order Contact us: 

  Human Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Protein

  20-abx166127
  • EUR 662.00
  • EUR 272.00
  • EUR 2040.00
  • EUR 787.00
  • EUR 481.00
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Recombinant Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP)

  4-RPD740Bo01
  • EUR 503.20
  • EUR 238.00
  • EUR 1612.00
  • EUR 604.00
  • EUR 1108.00
  • EUR 400.00
  • EUR 3880.00
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg
  Description: Recombinant Bovine Apolipoprotein A1 Binding Protein expressed in: E.coli

  Recombinant Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP)

  4-RPD740Eq01
  • EUR 574.88
  • EUR 257.00
  • EUR 1880.80
  • EUR 693.60
  • EUR 1287.20
  • EUR 448.00
  • EUR 4552.00
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg
  Description: Recombinant Horse Apolipoprotein A1 Binding Protein expressed in: E.coli

  Recombinant Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP)

  4-RPD740Hu01
  • EUR 476.32
  • EUR 230.00
  • EUR 1511.20
  • EUR 570.40
  • EUR 1040.80
  • EUR 382.00
  • EUR 3628.00
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg
  Description: Recombinant Human Apolipoprotein A1 Binding Protein expressed in: E.coli

  Recombinant Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP)

  4-RPD740Mu01
  • EUR 494.24
  • EUR 235.00
  • EUR 1578.40
  • EUR 592.80
  • EUR 1085.60
  • EUR 394.00
  • EUR 3796.00
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg
  Description: Recombinant Mouse Apolipoprotein A1 Binding Protein expressed in: E.coli

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx128629
  • EUR 425.00
  • EUR 133.00
  • EUR 1205.00
  • EUR 578.00
  • EUR 328.00
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx129882
  • EUR 439.00
  • EUR 133.00
  • EUR 1233.00
  • EUR 592.00
  • EUR 328.00
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx104885
  • EUR 481.00
  • EUR 133.00
  • EUR 1414.00
  • EUR 662.00
  • EUR 356.00
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx104941
  • EUR 481.00
  • EUR 133.00
  • EUR 1442.00
  • EUR 676.00
  • EUR 398.00
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx007965
  • EUR 300.00
  • EUR 439.00
  • EUR 189.00
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 30 ul

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  abx431822-200ul 200 ul
  EUR 384

  Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Antibody

  20-abx171266
  • EUR 857.00
  • EUR 439.00
  • 1 mg
  • 200 ug

  Pig Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx520551-96tests 96 tests
  EUR 911

  Cow Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx514868-96tests 96 tests
  EUR 911

  Dog Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx514870-96tests 96 tests
  EUR 911

  Mouse Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx514873-96tests 96 tests
  EUR 739

  Rat Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) ELISA Kit

  abx514877-96tests 96 tests
  EUR 739

  Human Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) CLIA Kit

  20-abx494361
  • EUR 7973.00
  • EUR 4246.00
  • EUR 981.00
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests